Zarządzanie stanem aplikacji w oparciu o Redux w Angular

Zarządzanie stanem aplikacji w oparciu o Redux w Angular

Redux to kontener stanu aplikacji i implementacja popularnej architektury Flux (z ang. strumień, przepływ). Cały stan aplikacji przechowywany jest w jednym miejscu tzw. magazynie który z kolei jest jedynym źródłem prawdy o stanie aplikacji. Architektura Flux zakłada przepływ danych tylko w jednym kierunku. Zmiana stanu magazynu (z ang. store) możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą odpowiednich metod tzw. akcji przesyłanych do tzw. dispatchera który odpowiada za ich wykonywanie a tym zmianę stanu magazynu. Akcją może być np. kliknięcie przycisku przez użytkownika z GUI systemu. Utwórzmy prosta aplikację korzystającą z Reduxa. Na początek potrzebujemy mieć możliwość pobierania danych z Rest API.

Aby uprościć przykład nie będziemy projektować Rest Api tylko skorzystamy z gotowego rozwiązania jakim jest JSON Server. Jest to rozwiązanie które na podstawie zdefiniowanego pliku w formacie *.json pozwoli na wykonywanie zapytań restowych.

Tworzymy nowy projekt Angulara za pomocą Angular CLI oraz wykonujemy komendę:

json-server --watch customers.json

gdzie customers.json:

{
 "customers": [
  { "id": 1, "name": "Alice"},
  { "id": 2, "name": "Tom"}
 ]
}

Po uruchomieniu mamy dostęp do API pod adresem:

http://localhost:3000/customers

Zacznijmy od zdefiniowania serwisu odpowiedzialnego za pobranie danych z Rest API:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { catchError } from 'rxjs/operators';
import { throwError } from 'rxjs';
import { headers }  from '../headers/headers';
 
@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class CustomerService {
 
 constructor(private http: HttpClient) {
 }
 
 getAPICustomers() {
  return this.http.get('http://localhost:3000/customers', { headers })
   .pipe(catchError((error: any) => throwError(error.message)));
 }
}

Zdefiniujmy nagłówek informujący o typie przesyłanych danych:

import { HttpHeaders } from '@angular/common/http';
 
export const headers =
 new HttpHeaders().set('Content-Type', 'application/json');
 • zdefiniujmy prosty model klienta:
export class Customer {
 name = '';
}
 • Zdefiniujmy efekt:
import { Injectable }         from '@angular/core';
import { Actions, Effect, ofType }  from '@ngrx/effects';
import { switchMap, catchError, map } from 'rxjs/operators';
import { of }             from 'rxjs';
import { CustomerService }      from '../services/customerService';
import { getCustomerActionSuccess }  from '../store/action/customer.actions';
import { getAPICustomers }      from '../store/action/customer.actions';
import { Customer }          from '../../models/customer';
 
@Injectable()
export class CustomerEffects {
 
 constructor(
  private actions: Actions,
  private customerService: CustomerService
 ) { }
 
 @Effect()
 getAPICustomers = this.actions.pipe(
  ofType('getAPICustomers'),
  switchMap(() =>
   this.customerService.getAPICustomers().pipe(
    map((customers: Array<Customer>) => getCustomerActionSuccess(customers))
   )
  )
 );
}

Wszystkie asynchroniczne operacje oddelegowane są do efektów. Po wykonaniu operacji efekt zwraca akcje która przekazywana jest do reducera w celu zmiany stanu aplikacji.

 • Zdefiniujmy akcje – mechanizm który zmienia stan aplikacji:
import { createAction, props } from '@ngrx/store';
import { Customer }      from '../../../models/customer';
import { Action }       from '@ngrx/store';
 
export const addCustomer = createAction(
 '[Customer] Add Customer',
 (customer: Customer) => ({customer})
);
 
export const clearCustomersStore = createAction(
 '[Customer] Clear Customer store',
 () => ({})
);
 
export const getCustomerActionSuccess = createAction(
 '[Customer] Get Customer',
 (payload: Array<Customer>) => ({payload})
);
 
export class getAPICustomers implements Action {
 readonly type = 'getAPICustomers';
}
 • Zdefiniujmy reducer czyli mechanizm który na podstawie akcji aktualizuje stan aplikacji:
import {Action, createReducer, on} from '@ngrx/store';
import * as CustomerActions    from '../action/customer.actions';
import {Customer}         from '../../../models/customer';
 
export const customerFeatureKey = 'customer';
 
export interface CustomerState {
 customers: Customer[];
}
 
export const initialState: CustomerState = {
 customers: [],
};
 
export const customerReducer = createReducer(
 initialState,
 
 on(CustomerActions.addCustomer,
  (state: CustomerState, {customer}) =>
   ({...state,
    customers: [...state.customers, customer],
   })),
 
 on(CustomerActions.clearCustomersStore,
  (state: CustomerState, {}) =>
   ({...state,
    customers: [],
   })),
 
 on(CustomerActions.getCustomerActionSuccess,
   (state: CustomerState, {payload}) =>
    ({...state,
     customers : payload
    }))
 
);
 
export function reducer(state: CustomerState | undefined, action: Action): any {
 return customerReducer(state, action);
}
 • Zdefiniujmy selektor – selektory odpowiadają za dostarczanie danych ze stanu aplikacji:
import {createFeatureSelector, createSelector} from '@ngrx/store';
import * as fromCustomer from '../reducer/customer.reducer';
 
export const selectCustomerState = createFeatureSelector<fromCustomer.CustomerState>(
 fromCustomer.customerFeatureKey,
);
 
export const selectCustomers = createSelector(
 selectCustomerState,
 (state: fromCustomer.CustomerState) => state.customers
);

zdefiniujmy komponenty:

 • customer-view:
import {Component}    from '@angular/core';
import {Observable}   from 'rxjs';
import {Customer}    from '../../models/customer';
import {select, Store}  from '@ngrx/store';
import {selectCustomers} from '../store/selector/customer.selectors';
import {CustomerState}  from '../store/reducer/customer.reducer';
 
@Component({
 selector: 'app-customer-view',
 templateUrl: './customer-view.component.html',
 styleUrls: ['./customer-view.component.scss']
})
export class CustomerViewComponent {
 
 customers$: Observable<Customer[]>;
 
 constructor(private store: Store<CustomerState>) {
  this.customers$ = this.store.pipe(select(selectCustomers));
 }
}

widok dla komponentu customer-view:

<h4>List of Customers</h4>
<div *ngFor="let customer of customers$ | async; let i=index">
 <span >{{i+1}}.</span> {{customer.name}}
</div>
 • customer-add:
import {Component}          from '@angular/core';
import {Customer}          from '../../models/customer';
import {addCustomer}         from '../store/action/customer.actions';
import {clearCustomersStore}     from '../store/action/customer.actions';
import {CustomerState}        from '../store/reducer/customer.reducer';
import {getCustomerActionSuccess }  from '../store/action/customer.actions';
import {getAPICustomers }      from '../store/action/customer.actions';
import {selectCustomers}       from '../store/selector/customer.selectors';
import {select, Store}        from '@ngrx/store';
import {Observable}         from 'rxjs';
 
@Component({
 selector: 'app-customer-add',
 templateUrl: './customer-add.component.html',
 styleUrls: ['./customer-add.component.scss']
})
 
export class CustomerAddComponent {
 
 readonly CLEAR  = 0;
 readonly NO_CLEAR = 1;
 counter      = 0;
 
 constructor(private store: Store<CustomerState>) {
 }
 
 addCustomer(customerName: string): void {
 
  if(this.counter == this.CLEAR) {
   this.store.dispatch(clearCustomersStore());
   this.counter = this.NO_CLEAR;
  }
 
  console.log(this.counter);
 
  const customer = new Customer();
  customer.name = customerName;
 
  this.store.dispatch(addCustomer(customer));
 }
 
 readCustomersFromAPI(): void {
  this.store.dispatch(new getAPICustomers());
  this.counter = this.CLEAR;
 }
 
}

widok dla komponentu customer-add:

<h4>Add New Customer</h4>
<input #box >
 
<button (click)="addCustomer(box.value)">Add</button>
<button (click)="readCustomersFromAPI()">getFromAPI</button>

Na koniec plik konfiguracyjny customer.module.ts:

import {NgModule}            from '@angular/core';
import {CommonModule}          from '@angular/common';
import {CustomerViewComponent}     from './customer-view/customer-view.component';
import {CustomerAddComponent}      from './customer-add/customer-add.component';
import {StoreModule}          from '@ngrx/store';
import {customerFeatureKey,reducer}   from './store/reducer/customer.reducer';
import { CustomerEffects }       from './effects/customer.effect';
import { EffectsModule }        from '@ngrx/effects';
import { HttpClientModule, HttpClient } from '@angular/common/http';
 
@NgModule({
 declarations: [CustomerViewComponent, CustomerAddComponent],
 imports: [
  HttpClientModule,
  CommonModule,
  StoreModule.forFeature(customerFeatureKey, reducer),
  EffectsModule.forRoot([]),
  EffectsModule.forFeature([CustomerEffects])
 ],
 exports: [
  CustomerViewComponent,
  CustomerAddComponent
 ]
})
export class CustomerModule {
}

oraz widok app.component.html:

<div style="text-align:center">
 <h1>
  Welcome to {{ title }}!
 </h1>
</div>
<app-customer-view></app-customer-view>
<app-customer-add></app-customer-add>

Testujemy aplikację:

dodanie nowego klienta:


pobranie klientów z użyciem API (effects):

co dalej?

Można pokusić się o zaaplikowanie bazy danych klientów oraz zaprojektować operacje CRUD w Rest API.

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*