Wprowadzenie do Helm Chart

Wprowadzenie do Helm Chart

Helm Chart to mechanizm który pozwala uprościć zarządzanie aplikacją w klastrze Kubernetesa. Zanim przejdziemy do zdefiniowania Helm Chart należy zestawić klaster kubernetesa. W tym celu polecam zapoznać się z następującymi artykułami:

 • https://javaleader.pl/2021/03/29/jak-zestawic-klaster-kubernetesa-na-ubuntu-18-04/
 • https://javaleader.pl/2021/04/13/klaster-kubernetesa-z-uzyciem-kubespray-i-ansible/

Jeśli klaster jest prawidłowo zestawiony:

NAME   STATUS  ROLES         AGE   VERSION
worker  Ready  <none>         28s   v1.21.0
master  Ready  control-plane,master  4m27s  v1.21.0

możemy przystąpić do instalacji narzędzia Helm (maszyna master node):

snap install helm --classic

weryfikacja:

helm version

wynik:

version.BuildInfo{Version:"v3.5.4", GitCommit:"1b5edb69df3d3a08df77c9902dc17af864ff05d1", GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.15.11"}

tworzymy Heml Chart:

helm create myFirstHelmChart

weryfikacja:

 ls -lart | grep myFirstHelmChart
tree myFirstHelmChart

wynik:

myFirstHelmChart
├── Chart.yaml
├── charts
├── templates
│  ├── NOTES.txt
│  ├── _helpers.tpl
│  ├── deployment.yaml
│  ├── hpa.yaml
│  ├── ingress.yaml
│  ├── service.yaml
│  ├── serviceaccount.yaml
│  └── tests
│    └── test-connection.yaml
└── values.yaml

Edycja Values.yaml:

Jako, że chcemy mieć dostęp do serwisu Kubernetesa na zewnątrz klastra należy zmodyfikować zmienną:

service.type

w następujący sposób:

service:
 type: NodePort
 port: 80

Instalacja Helm Chart:

helm install myfirstchart myFirstHelmChart

wynik:

NAME: myfirstchart
LAST DEPLOYED: Sat May 1 16:03:26 2021
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
NOTES:
1. Get the application URL by running these commands:
 export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace default -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services myfirstchart)
 export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace default -o jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}")
 echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT

[UWAGA] w przypadku błędu należy sprawdzić jaka nazwa jest w Chart.yml dla zmiennej:

name: myfirstchart

nazwa musi być małymi literami!

Weryfikacja serwisu Kubernetesa:

kubectl get service
NAME      TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
kubernetes   ClusterIP  10.96.0.1    <none>    443/TCP    37m
myfirstchart  NodePort  10.101.73.131  <none>    80:30967/TCP  106s

sprawdzamy jeszcze czy kontener jest gotowy (trochę trwa zanim będzie gotowy…):

NAME              READY  STATUS       RESTARTS  AGE
myfirstchart-5f6f9b7cd6-ttpdm  0/1   ContainerCreating  0     5m11s

kontener prawidłowo utworzony:

NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE
myfirstchart-5f6f9b7cd6-ttpdm  1/1   Running  0     12m

zatem pod adresem:

http://ipworkerNode:30967/

zobaczymy widok Nginxa:

Welcome to nginx!
 
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
 
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
 
Thank you for using nginx.

usunięcie:

helm delete myfirstchart

Wdrożenie przykładowej aplikacji Spring Boota z użyciem HelmChart:

Tworzymy plik konfiguracyjny:

service-account-tiller.yaml

z zawartością:

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: tiller
 namespace: kube-system
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: tiller
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: cluster-admin
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: tiller
  namespace: kube-system
kubectl create -f service-account-tiller.yaml
kubectl get pods -A

tworzymy helm chart:

helm create springboot

edytujemy plik values.yml:

replicaCount: 3
image:
 repository: mwarycha/docker-app
 pullPolicy: IfNotPresent
 tag: latest

instalujemy helm chart:

helm install springboot springboot

odczyt tablicy parametrów:

kubectl create clusterrolebinding default-admin --clusterrole cluster-admin --serviceaccount=default:springboot

poprawka portu:

usuwamy:

- --port=0

w pliku:

sudo vim /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml

wynik:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  component: kube-scheduler
  tier: control-plane
 name: kube-scheduler
 namespace: kube-system
spec:
 containers:
 - command:
  - kube-scheduler
  - --authentication-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --authorization-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --bind-address=0.0.0.0
  - --kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --leader-elect=true
  image: k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.21.0
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  livenessProbe:
   failureThreshold: 8
   httpGet:
    host: 0.0.0.0
    path: /healthz
    port: 80
    scheme: HTTPS
   initialDelaySeconds: 10
   periodSeconds: 10
   timeoutSeconds: 15
  name: kube-scheduler
  resources:
   requests:
    cpu: 100m
  startupProbe:
   failureThreshold: 24
   httpGet:
    host: 0.0.0.0
    path: /healthz
    port: 80
    scheme: HTTPS
   initialDelaySeconds: 10
   periodSeconds: 10
   timeoutSeconds: 15
  volumeMounts:
  - mountPath: /etc/kubernetes/scheduler.conf
   name: kubeconfig
   readOnly: true
 hostNetwork: true
 priorityClassName: system-node-critical
 volumes:
 - hostPath:
   path: /etc/kubernetes/scheduler.conf
   type: FileOrCreate
  name: kubeconfig
status: {}

oraz w pliku:

sudo vim /etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml

wynik:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  component: kube-controller-manager
  tier: control-plane
 name: kube-controller-manager
 namespace: kube-system
spec:
 containers:
 - command:
  - kube-controller-manager
  - --allocate-node-cidrs=true
  - --authentication-kubeconfig=/etc/kubernetes/controller-manager.conf
  - --authorization-kubeconfig=/etc/kubernetes/controller-manager.conf
  - --bind-address=0.0.0.0
  - --client-ca-file=/etc/kubernetes/pki/ca.crt
  - --cluster-cidr=10.244.0.0/16
  - --cluster-name=kubernetes
  - --cluster-signing-cert-file=/etc/kubernetes/pki/ca.crt
  - --cluster-signing-key-file=/etc/kubernetes/pki/ca.key
  - --controllers=*,bootstrapsigner,tokencleaner
  - --kubeconfig=/etc/kubernetes/controller-manager.conf
  - --leader-elect=true
  - --requestheader-client-ca-file=/etc/kubernetes/pki/front-proxy-ca.crt
  - --root-ca-file=/etc/kubernetes/pki/ca.crt
  - --service-account-private-key-file=/etc/kubernetes/pki/sa.key
  - --service-cluster-ip-range=10.96.0.0/12
  - --use-service-account-credentials=true
  image: k8s.gcr.io/kube-controller-manager:v1.21.0
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  livenessProbe:
   failureThreshold: 8
   httpGet:
    host: 0.0.0.0
    path: /healthz
    port: 10257
    scheme: HTTPS
   initialDelaySeconds: 10
   periodSeconds: 10
   timeoutSeconds: 15
  name: kube-controller-manager
  resources:
   requests:
    cpu: 200m
  startupProbe:
   failureThreshold: 24
   httpGet:
    host: 0.0.0.0
    path: /healthz
    port: 10257
    scheme: HTTPS
   initialDelaySeconds: 10
   periodSeconds: 10
   timeoutSeconds: 15
  volumeMounts:
  - mountPath: /etc/ssl/certs
   name: ca-certs
   readOnly: true
  - mountPath: /etc/ca-certificates
   name: etc-ca-certificates

odświeżamy konfigurację:

sudo systemctl restart kubelet.service

sprawdzamy czy wszystko ok:

kubectl get cs

wynik:

Warning: v1 ComponentStatus is deprecated in v1.19+
NAME         STATUS  MESSAGE       ERROR
controller-manager  Healthy  ok
scheduler      Healthy  ok
etcd-0        Healthy  {"health":"true"}

edycja pliku ./templates/deployment.yml:

containers:
    - name: {{ .Chart.Name }}
     securityContext:
      {{- toYaml .Values.securityContext | nindent 12 }}
     image: "{{ .Values.image.repository }}:{{ .Values.image.tag | default .Chart.AppVersion }}"
     imagePullPolicy: {{ .Values.image.pullPolicy }}
     ports:
      - name: http
       containerPort: 8080
       protocol: TCP
     livenessProbe:
      httpGet:
       path: /hello
       port: http
      initialDelaySeconds: 60
      periodSeconds: 5
      timeoutSeconds: 35
      successThreshold: 1
      failureThreshold: 1
     readinessProbe:
      httpGet:
       path: /hello
       port: http
      initialDelaySeconds: 60
     resources:
         ...
 • jeśli kontener nie przejdzie prób livenessProbe oraz readinessProbe to nie wystartuje (nie będzie w statusie ready)!
 • port kontenera mus być ustawiony na 8080
 • TCP liveness: kubectl apply -f https://k8s.io/examples/pods/probe/tcp-liveness-readiness.yaml

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*