Spring Boot – SOAP Web Service

Spring Boot – SOAP Web Service

Artykuł ten ma na celu wystawienie usługi sieciowej z użyciem Spring Boota i technologii SOAP. Są dwa podejścia do tworzenia usług sieciowych. Pierwsze polega na wygenerowaniu kontraktu – WSDL na podstawie istniejących w projekcie klas. Drugie natomiast polega na zaprojektowaniu kontraktu a następnie na wygenerowaniu odpowiednich powiązanych z kontraktem klas. Zaczynamy od nowego projektu Spring Boota i dodania odpowiednich zależności do pliku pom.xml:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web-services</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>wsdl4j</groupId>
  <artifactId>wsdl4j</artifactId>
</dependency>

Jako, że spring-boot-starter-web-services to biblioteka wspierająca jedynie podejście contract-first należy zaprojektować schemat XSD (standard służący do definiowania struktury dokumentu XML) który zostanie użyty do wygenerowania kontraktu WSDL. Przykładowy schemat:

Plik ./resources/xsd-schema.xsd:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:tns="https://www.javaleader.pl"
      targetNamespace="https://www.javaleader.pl" elementFormDefault="qualified">
 
  <xs:element name="getCountryRequest">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
 
  <xs:element name="getCountryResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="country" type="tns:country"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
 
  <xs:complexType name="country">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="population" type="xs:int"/>
      <xs:element name="capital" type="xs:string"/>
      <xs:element name="currency" type="tns:currency"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 
  <xs:simpleType name="currency">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="GBP"/>
      <xs:enumeration value="EUR"/>
      <xs:enumeration value="PLN"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

Po zdefiniowaniu schematu należy wygenerować powiązane z nim klasy, w tym celu należy dodać do pliku pom.xml plugin: – jaxb2-maven-plugin:

<!-- Generate the Domain Java Classes -->
<plugin>
	<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
	<artifactId>jaxb2-maven-plugin</artifactId>
	<version>1.6</version>
	<executions>
		<execution>
			<id>xjc</id>
			<goals>
				<goal>xjc</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
	<configuration>
		<schemaDirectory>${project.basedir}/src/main/resources/</schemaDirectory>
		<outputDirectory>${project.basedir}/src/main/java</outputDirectory>
		<clearOutputDir>false</clearOutputDir>
	</configuration>
</plugin>

W fazie kompilacji projektu zostaną wygenerowane odpowiednie klasy:

mvn compile

Tworzymy repozytorium – namiastkę bazy danych:

@Component
public class CountryRepository {
 
  private static final Map<String, Country> countries = new HashMap<>();
 
  @PostConstruct
  public void initData() {
    Country poland = new Country();
    poland.setCapital("Warszawa");
    poland.setCurrency(Currency.PLN);
    poland.setPopulation(37866107);
    countries.put("Poland", poland);
  }
 
  public Country findCountry(String name) {
    return countries.get(name);
  }
}

definiujemy usługę:

@Endpoint
public class CountryEndpoint {
 
  private static final String NAMESPACE_URI = "https://www.javaleader.pl";
 
  private CountryRepository countryRepository;
 
  @Autowired
  public CountryEndpoint(CountryRepository countryRepository) {
    this.countryRepository = countryRepository;
  }
 
  @PayloadRoot(namespace = NAMESPACE_URI, localPart = "getCountryRequest")
  @ResponsePayload
  public GetCountryResponse getCountry(@RequestPayload GetCountryRequest request) {
    GetCountryResponse response = new GetCountryResponse();
    response.setCountry(countryRepository.findCountry(request.getName()));
 
    return response;
  }
}
 • @Endpoint – rejestruje klasę jako endpoint (punkt końcowy usługi) ,
 • @PayloadRoot – odwzorowanie żądania na odpowiednią metodę,
 • @ResponsePayload, @ResponseRequest – mapowanie na wygenerowaną klasę żądania, odpowiedzi,

Klasa konfiguracyjna – WebServiceConfig:

@EnableWs
@Configuration
public class WebServiceConfig extends WsConfigurerAdapter {
 
  @Bean
  public ServletRegistrationBean messageDispatcherServlet(ApplicationContext applicationContext) {
    MessageDispatcherServlet servlet = new MessageDispatcherServlet();
    servlet.setApplicationContext(applicationContext);
    servlet.setTransformWsdlLocations(true);
    return new ServletRegistrationBean(servlet, "/ws/*");
  }
 
  @Bean(name = "countries")
  public DefaultWsdl11Definition defaultWsdl11Definition(XsdSchema countriesSchema) {
    DefaultWsdl11Definition wsdl11Definition = new DefaultWsdl11Definition();
    wsdl11Definition.setPortTypeName("CountriesPort");
    wsdl11Definition.setLocationUri("/ws");
    wsdl11Definition.setTargetNamespace("https://www.javaleader.pl");
    wsdl11Definition.setSchema(countriesSchema);
    return wsdl11Definition;
  }
 
  @Bean
  public XsdSchema countriesSchema() {
    return new SimpleXsdSchema(new ClassPathResource("xsd-schema.xsd"));
  }
}

Klasa konfiguracyjna rejestruje następujące ziarna:

 • ServletRegistrationBean – przechwytywanie żądań dostępnych pod adresem ./ws/*, jako parametr wstrzykiwany jest parametr kontekstu aplikacji dzięki czemu inne beany są widoczne przez Spring-WS,
 • DefaultWsdl11Definition – standard WSDL 1.1,
 • XsdSchema – lokalizacja schematu XSD, w tym przypadku katalog ./resources.

Klasa startowa projektu:

@SpringBootApplication
public class SpringBootSoapApplication {
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(SpringBootSoapApplication.class, args);
	}
}

Po uruchomieniu aplikacji zostanie wygenerowany plik kontraktu WSDL dostępny pod adresem:

http://localhost:8080/ws/countries.wsdl

Do przetestowania aplikacji użyjemy narzędzia SoapUI:

Wysyłamy żądanie (request):

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:jav="https://www.javaleader.pl">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <jav:getCountryRequest>
     <jav:name>Poland</jav:name>
   </jav:getCountryRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

w wyniku otrzymujemy (response):

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <ns2:getCountryResponse xmlns:ns2="https://www.javaleader.pl">
     <ns2:country>
      <ns2:population>37866107</ns2:population>
      <ns2:capital>Warszawa</ns2:capital>
      <ns2:currency>PLN</ns2:currency>
     </ns2:country>
   </ns2:getCountryResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*