Testy jednostkowe w JUnit & TestNG

Testy jednostkowe w JUnit & TestNG

Testy jednostkowe (z ang. unit tests) weryfikują czy oprogramowanie działa prawidłowo czyli zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli jeden z testów nie zakończy się sukcesem to cała aplikacja nie zostanie uruchomiona. Programista dostarcza danych wejściowych i określa oczekiwany wynik. To czy testy należy pisać czy nie myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, brak testów to m.in. brak możliwości refaktoryzacji kodu! Jakie są różnice w testowaniu z użyciem JUnit4 i TestNg? Zapraszam do lektury!

Od wersji JUnit 4 jest możliwość skorzystania ze znanych nam z Javy 1.5 adnotacji – w JUnit 3 trzeba było przestrzegać nazewnictwa metod testowych. Najnowsza wersja JUnit 5 wprowadziła dużo zmian, względem poprzednich wersji – framework został podzielony na trzy niezależne komponenty i wymaga do funkcjonowania Javy w wersji 8:

 • JUnit Platform – platforma do uruchamiania testów (jeśli uruchamiamy testy w IDE, korzystamy z tego komponentu),
 • JUnit Jupiter – API używane do pisania testów,
 • JUnit Vintage – API pozwalające na uruchamianie testów napisanych w starszych wersjach JUnit.

Którą wersję wybrać? Jak to w IT odpowiedź jest prosta – to zależy 🙂 Jeśli projekt nie korzysta z Javy 8 to nie ma możliwości wykorzystania JUnit 5 – lepsze wsparcie w porównaniu do JUnit 4.

TestNG to rozwinięcie biblioteki JUnit. Framework TestNG istniał już kiedy JUnit było w wersji 3. Daje większe możliwości np. uruchamianie testów z użyciem plików XML, grupowanie testów dzięki uzupełnieniu adnotacji @Test (w wersji JUnit 5 możliwe jest to z użyciem adnotacji @Tag), wsparcie dla wielowątkowości, testy zależne od innych metod testujących czy wygodne raportowanie do plików HTML lub XML . Co więcej TestNG umożliwia testowanie aplikacji z użyciem testów funkcjonalnych, akceptacyjnych, integracyjnych itp.

Niezbędne zależności do Mavena pozwalające wykorzystać potencjał JUnit5:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
  <groupId>edu.session</groupId>
  <artifactId>jdbc</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
    <junit.version>4.12</junit.version>
    <junit.jupiter.version>5.0.2</junit.jupiter.version>
    <junit.vintage.version>4.12.2</junit.vintage.version>
    <junit.platform.version>1.0.0-M4</junit.platform.version>
    <logback.version>1.2.3</logback.version>
  </properties>
 
  <dependencies>
 
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <version>1.4.199</version>
    </dependency>
 
    <dependency>
      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
      <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
      <version>${junit.jupiter.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
 
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>${junit.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
 
    <dependency>
      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
      <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
      <version>${junit.jupiter.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
 
    <dependency>
      <groupId>org.junit.platform</groupId>
      <artifactId>junit-platform-runner</artifactId>
      <version>1.0.2</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
 
    <dependency>
      <groupId>ch.qos.logback</groupId>
      <artifactId>logback-classic</artifactId>
      <version>${logback.version}</version>
    </dependency>
 
  </dependencies>
 
  <build>
    <plugins>
 
      <plugin>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>2.19.1</version>
        <configuration>
          <includes>
            <include>**/Test*.java</include>
            <include>**/*Test.java</include>
            <include>**/*Tests.java</include>
            <include>**/*TestCase.java</include>
          </includes>
          <properties>
            <!-- <includeTags>fast</includeTags> -->
            <excludeTags>slow</excludeTags>
          </properties>
        </configuration>
 
        <dependencies>
          <dependency>
            <groupId>org.junit.platform</groupId>
            <artifactId>junit-platform-surefire-provider</artifactId>
            <version>${junit.platform.version}</version>
          </dependency>
          <dependency>
            <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
            <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
            <version>${junit.jupiter.version}</version>
          </dependency>
          <dependency>
            <groupId>org.junit.vintage</groupId>
            <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
            <version>${junit.vintage.version}</version>
          </dependency>
        </dependencies>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
 
</project>

Przykładowy test:

public class ClassToBeTested {
  public void multiplyTest(int a, int b) {
    return a * b;
  }
}
import org.junit.platform.runner.JUnitPlatform;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.platform.suite.api.IncludeTags;
import org.junit.jupiter.api.Tag;
 
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
 
@RunWith(JUnitPlatform.class)
@IncludeTags("production")
public class MyTests {
 
  @Test
  @Tag("development")
  public void multiplyDevelopmentTest() {
    System.out.println("run test 1");
    assertEquals(6, 6);
  }
 
  @Test
  @Tag("production")
  public void multiplyProductionTest() {
    System.out.println("run test 2");
    assertEquals(6, 6);
  }
}

Uruchomienie testów i przedstawienie wyniku na konsoli:

import org.junit.runner.JUnitCore;
import org.junit.runner.Result;
import org.junit.runner.notification.Failure;
 
public class MyTestRunner {
 public static void main(String[] args) {
  Result result = JUnitCore.runClasses(ClassToBeTested.class);
  for (Failure failure : result.getFailures()) {
   System.out.println(failure.toString());
  }
 }
}

W przypadku Mavena aby była możliwość wyboru grupy uruchamianych testów w zależności od wybranego taga należy dodać do konfiguracji pliku pom.xml np. poniżej zamieszczony profil:

 <profiles>
    <profile>
      <id>production test</id>
      <properties>
        <tests>production</tests>
      </properties>
    </profile>
  </profiles>

oraz do konfiguracji pluginu maven-surefire-plugin:

<properties>
  <includeTags>${tests}</includeTags>
</properties>

Test parametryczny uruchamiany dla przykładu 3 razy dla podanych danych wejściowych. [UWAGA] występuje problem z uruchamianiem testów parametrycznych z użyciem tagów – więcej tutaj: http://github.com/serenity-bdd/serenity-core/issues/1378

import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.junit.runners.Parameterized;
import org.junit.runners.Parameterized.Parameters;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;
 
import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.runners.Parameterized.*;
 
@RunWith(Parameterized.class)
public class ParameterizedTestFields {
 
  @Parameter(0)
  public int m1;
  @Parameter(1)
  public int m2;
  @Parameter(2)
  public int result;
  @Parameters
  public static Collection<Object[]> data() {
    Object[][] data = new Object[][] { { 4, 2, 2 }, { 5, 3, 15 }, { 6, 3, 2 } };
    return Arrays.asList(data);
  }
 
  @Test
  public void testMultiplyException() {
    ClassToBeTested classToBeTested = new ClassToBeTested ();
    assertEquals("Result", result, classToBeTested.multiply(m1, m2));
  }
}

Niezbędne zależności do Mavena pozwalające wykorzystać potencjał TestNG:

<dependency>
  <groupId>org.testng</groupId>
  <artifactId>testng</artifactId>
  <version>6.14.3</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Klasa zawierająca testy, każdy test należy do pewnej grupy testów:

import org.testng.annotations.Test;
 
public class RegularExpressionGroupTest {
 
  @Test(groups = { "include-test-one" })
  public void testMethodOne() {
    System.out.println("Test method one");
  }
 
  @Test(groups = { "include-test-two" })
  public void testMethodTwo() {
    System.out.println("Test method two");
  }
 
  @Test(groups = { "test-one-exclude" })
  public void testMethodThree() {
    System.out.println("Test method three");
  }
 
  @Test(groups = { "test-two-exclude" })
  public void testMethodFour() {
    System.out.println("Test method Four");
  }
}

W katalogu src/test/resources tworzymy plik testng.xml (nazwa pliku dowolna, nie ma ograniczeń):

<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
 
<suite name="Group of group Suite" verbose="1">
  <test name="Group of group Test">
    <groups>
      <define name="include-group">
        <include name="include-test-one" />
        <include name="include-test-two" />
      </define>
      <define name="exclude-group">
        <include name="test-one-exclude" />
        <include name="test-two-exclude" />
      </define>
      <run>
        <include name="include-group" />
        <exclude name="exclude-group" />
      </run>
    </groups>
    <classes>
      <class name="pl.testng.RegularExpressionGroupTest" />
    </classes>
  </test>
</suite>

W wyżej opisanej konfiguracji dwa testy zostaną wykonane a dwa wyłączone z użycia.

Plugin surefire:

<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
	<version>2.14.1</version>
	<configuration>
		<suiteXmlFiles>
			<suiteXmlFile>src\test\resources\testng.xml</suiteXmlFile>
		</suiteXmlFiles>
	</configuration>
</plugin>

Test uruchamiany w 3 niezależnych wątkach 6 razy z wyznaczonym maksymalnym czasem wykonania przypadku testowego – 1000ms:

public class ThreadTest {
  @Test(threadPoolSize = 3, invocationCount = 6, timeOut = 1000)
  public void testMethod() {
    Long id = Thread.currentThread().getId();
    System.out.println("Test method executing on thread with id: " + id);
  }
}

Testy zależne od innych testów:

import org.testng.annotations.Test;
 
public class App {
 
  @Test
  public void AppMethod1() {
    System.out.println("App method - 1");
    throw new RuntimeException();
  }
 
  @Test(dependsOnMethods = { "AppMethod1" })
  public void AppMethod2() {
    System.out.println("App method - 2");
  }
}

Drugi test zostanie zignorowany:

App method - 1
 
java.lang.RuntimeException
	at pl.testng.App.AppMethod1(App.java:10)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	...
Test ignored.

Raportowanie z użyciem domyślnego mechanizmu biblioteki TestNG, mimo możliwości raportowania wyników testów w formacie HTML nie jest zbyt intuicyjne. Alternatywą jest projekt ReportNG:

Uzupełnienie konfiguracji pluginu surefire:

<properties>
	<property>
		<name>usedefaultlisteners</name>
		<value>false</value>
	</property>
	<property>
		<name>listener</name>
		<value>org.uncommons.reportng.HTMLReporter, org.uncommons.reportng.JUnitXMLReporter</value>
	</property>
</properties>
 
<workingDirectory>target/ReportNg</workingDirectory>

Niezbędne zależności:

 <!-- java.lang.NoClassDefFoundError: com/google/inject/Injector -->
<dependency>
	<groupId>com.google.inject</groupId>
	<artifactId>guice</artifactId>
	<version>3.0</version>
	<scope>test</scope>
</dependency>
 
<dependency>
	<groupId>org.uncommons</groupId>
	<artifactId>reportng</artifactId>
	<version>1.1.2</version>
	<scope>test</scope>
	<exclusions>
		<exclusion>
			<groupId>org.testng</groupId>
			<artifactId>testng</artifactId>
		</exclusion>
	</exclusions>
</dependency>

Repozytorium – (biblioteka ReportNG nie jest dostępna w centralnym repozytorium Mavena):

<!-- Unfortunately ReportNG jar isn’t available in Maven Central Repository -->
<repositories>
	<repository>
		<id>java-net</id>
		<url>http://download.java.net/maven/2</url>
	</repository>
</repositories>

Przykładowy test integracyjny z użyciem TestNG i Spring Boot:

public class Employee {
 
  private String empId;
  private String name;
  private String designation;
  private double salary;
 
  // getters & setters
}<!--?prettify linenums=true?-->
@RestController
public class TestController {
 
  @RequestMapping(value = "/employee", method = RequestMethod.GET)
  public Employee firstPage() {
 
    Employee emp = new Employee();
    emp.setName("emp1");
    emp.setDesignation("manager");
    emp.setEmpId("1");
    emp.setSalary(3000);
 
    return emp;
  }
}
import org.springframework.test.context.testng.AbstractTestNGSpringContextTests;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
 
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.get;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.content;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.jsonPath;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;
 
@SpringBootTest(classes = TestNgIntegrationTestApplication.class)
public class SpringBootHelloWorldTests extends AbstractTestNGSpringContextTests {
 
  @Autowired
  private WebApplicationContext webApplicationContext;
 
  private MockMvc mockMvc;
 
  @BeforeClass
  public void setup() {
    mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(webApplicationContext).build();
  }
 
  @Test
  public void testEmployee() throws Exception {
    mockMvc.perform(get("/employee")).andExpect(status().isOk())
        .andExpect(content().contentType("application/json;charset=UTF-8"))
        .andExpect(jsonPath("$.name").value("emp1")).andExpect(jsonPath("$.designation").value("manager"))
        .andExpect(jsonPath("$.empId").value("1")).andExpect(jsonPath("$.salary").value(3000));
 
  }
 
}

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*