Nowoczesna aplikacja w Spring Boot i Angular – [część 2]

Nowoczesna aplikacja w Spring Boot i Angular – [część 2]

Ten artykuł to kontynuacja wpisu https://javaleader.pl/2020/09/26/nowoczesna-aplikacja-w-spring-boot-i-angular-czesc-1/. Zanim zaczniesz czytać ten wpis zachęcam Cie gorąco do przeczytania części pierwszej w której projektujemy praktyczne Rest API. W tej części zajmiemy się kwestią wizualną naszej aplikacji czyli wykorzystamy utworzone wcześniej Rest API do interakcji z użytkownikiem końcowym. Zaczynamy od konfiguracji środowiska Angular CLI oraz Node.js. Artykuł ten bazuje na wersji:

Angular CLI: 10.1.3
Node: 12.16.3

Tworzymy nowy projekt o następującej nazwie:

ng new ModernApp

zostaniemy zapytani o Angular routing oraz o format szablonów:

? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? CSS

po instalacji wszystkich pakietów:

Installing packages...

nowy projekt zostanie utworzony:

Packages installed successfully

możemy przystąpić teraz do realizacji aplikacji.

Będąc w katalogu projektu – generujemy serwisy i komponenty:

ng g s services/tutorial
 
ng g c components/add-tutorial
ng g c components/tutorial-details
ng g c components/tutorials-list

gdzie:

 • g – generate
 • c – component

Komponenty powinny przechowywać logikę związaną z wyświetlaniem widoku, zaś serwisy powinny przechowywać niezbędne dla tego widoku dane. W wyniku wykonania powyższych poleceń otrzymamy:

CREATE src/app/services/tutorial.service.spec.ts (367 bytes)
CREATE src/app/services/tutorial.service.ts (137 bytes)
CREATE src/app/components/add-tutorial/add-tutorial.component.html (27 bytes)
CREATE src/app/components/add-tutorial/add-tutorial.component.spec.ts (662 bytes)
CREATE src/app/components/add-tutorial/add-tutorial.component.ts (298 bytes)
CREATE src/app/components/add-tutorial/add-tutorial.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (508 bytes)
CREATE src/app/components/tutorial-details/tutorial-details.component.html (31 bytes)
CREATE src/app/components/tutorial-details/tutorial-details.component.spec.ts (690 bytes)
CREATE src/app/components/tutorial-details/tutorial-details.component.ts (314 bytes)
CREATE src/app/components/tutorial-details/tutorial-details.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (639 bytes)
CREATE src/app/components/tutorials-list/tutorials-list.component.html (29 bytes)
CREATE src/app/components/tutorials-list/tutorials-list.component.spec.ts (676 bytes)
CREATE src/app/components/tutorials-list/tutorials-list.component.ts (306 bytes)
CREATE src/app/components/tutorials-list/tutorials-list.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (762 bytes)

ng g s services/tutorial – zawiera logikę wykonującą zapytania HTTP do zaprojektowanego w Spring Boocie API.

app-routing.module.ts – definiuje routing dla komponentów.

app.module.ts – zawiera definicje komponentów Angulara oraz import niezbędnych modułów.

app – główny komponent aplikacji.

W pliku app.module.ts dodajemy niezbędne moduły – FormsModule oraz HttpClientModule w następujący oto sposób:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
 
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import { AddTutorialComponent } from './components/add-tutorial/add-tutorial.component';
import { TutorialDetailsComponent } from './components/tutorial-details/tutorial-details.component';
import { TutorialsListComponent } from './components/tutorials-list/tutorials-list.component';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
 
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  AddTutorialComponent,
  TutorialDetailsComponent,
  TutorialsListComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  FormsModule,
  HttpClientModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

FormsModule Aby rozpocząć pracę z formularzami, musimy zacząć od zaimportowania modułu FormsModule.

HttpClientModule– Aby wykonywać zapytania HTTP do zaprojektowanego API – ulepszona wersja HttpModule.

Definiujemy routing:

 • /tutorials – związany z komponentem tutorials-list,
 • /tutorials/:id – związany z komponentem tutorial-details,
 • /add – związany z komponentem add-tutorial.

edytujemy plik – app-routing.module.ts – dodajemy importy komponentów oraz wskazujemy routing dla nich:

import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { TutorialsListComponent } from './components/tutorials-list/tutorials-list.component';
import { TutorialDetailsComponent } from './components/tutorial-details/tutorial-details.component';
import { AddTutorialComponent } from './components/add-tutorial/add-tutorial.component';
 
const routes: Routes = [
 { path: '', redirectTo: 'tutorials', pathMatch: 'full' },
 { path: 'tutorials', component: TutorialsListComponent },
 { path: 'tutorials/:id', component: TutorialDetailsComponent },
 { path: 'add', component: AddTutorialComponent }
];
 
@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }

Edytujemy plik app.component.html – dodajemy menu dla aplikacji:

<div>
 <nav class="navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
  <a href="#" class="navbar-brand">JavaLeader.pl</a>
  <div class="navbar-nav mr-auto">
   <li class="nav-item">
    <a routerLink="tutorials" class="nav-link">Tutorials</a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a routerLink="add" class="nav-link">Add</a>
   </li>
  </div>
 </nav>
 
 <div class="container mt-3">
  <router-outlet></router-outlet>
 </div>
</div>

Projektujemy serwis który odpowiada za komunikację z API – tutorial.service.ts:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';
 
const baseUrl = 'http://localhost:8080/api/tutorials';
 
@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class TutorialService {
 
 constructor(private http: HttpClient) { }
 
 getAll(): Observable<any> {
  return this.http.get(baseUrl);
 }
 
 get(id): Observable<any> {
  return this.http.get(`${baseUrl}/${id}`);
 }
 
 create(data): Observable<any> {
  return this.http.post(baseUrl, data);
 }
 
 update(id, data): Observable<any> {
  return this.http.put(`${baseUrl}/${id}`, data);
 }
 
 delete(id): Observable<any> {
  return this.http.delete(`${baseUrl}/${id}`);
 }
 
 deleteAll(): Observable<any> {
  return this.http.delete(baseUrl);
 }
 
 findByTitle(title): Observable<any> {
  return this.http.get(`${baseUrl}?title=${title}`);
 }
}

adnotacja @Injectable oznacza, że serwis jest zdolny do wstrzykiwania zależności przez konstruktor. Od wersji Angular 6.0 pojawił się dodatkowy atrybut:

providedIn: 'root'

Użycie tego atrybutu to alternatywa dla implementowania metody forRoot. Jego użycie powoduje brak konieczności dodawania serwisu do tablicy providers modułu.

Projektujemy komponent odpowiedzialny za dodanie nowego szkolenia:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { TutorialService } from 'src/app/services/tutorial.service';
 
@Component({
 selector: 'app-add-tutorial',
 templateUrl: './add-tutorial.component.html',
 styleUrls: ['./add-tutorial.component.css']
})
export class AddTutorialComponent implements OnInit {
 
  tutorial = {
   title: '',
   description: '',
   published: false
  };
  submitted = false;
 
  constructor(private tutorialService: TutorialService) { }
 
  ngOnInit(): void {
  }
 
 saveTutorial(): void {
  const data = {
   title: this.tutorial.title,
   description: this.tutorial.description
  };
 
  this.tutorialService.create(data)
   .subscribe(
    response => {
     console.log(response);
     this.submitted = true;
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
 
 newTutorial(): void {
  this.submitted = false;
  this.tutorial = {
   title: '',
   description: '',
   published: false
  };
 }
 
}

ngOnInit()podstawowa metoda, która jest wywoływana jednokrotnie podczas tworzenia komponentu. wykonywana zaraz po konstruktorze klasy.

widok dla wspomnianego komponentu:

<div style="width: 400px; margin: auto;">
 <div class="submit-form">
  <div *ngIf="!submitted">
   <div class="form-group">
    <label for="title">Title</label>
    <input
     type="text"
     class="form-control"
     id="title"
     required
     [(ngModel)]="tutorial.title"
     name="title"
    />
   </div>
 
   <div class="form-group">
    <label for="description">Description</label>
    <input
     class="form-control"
     id="description"
     required
     [(ngModel)]="tutorial.description"
     name="description"
    />
   </div>
 
   <button (click)="saveTutorial()" class="btn btn-success">Submit</button>
  </div>
 
  <div *ngIf="submitted">
   <h4>You submitted successfully!</h4>
   <button class="btn btn-success" (click)="newTutorial()">Add</button>
  </div>
 </div>
</div>

W zależności od wartości zmiennej submitted wykonywany jest odpowiedni fragment widoku. Za pomocą [(ngModel)] – wiążemy pola formularza ze zmiennymi komponentu.

Wyświetlanie listy szkoleń – komponent – add-tutorial.component.ts:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { TutorialService } from 'src/app/services/tutorial.service';
 
@Component({
 selector: 'app-tutorials-list',
 templateUrl: './tutorials-list.component.html',
 styleUrls: ['./tutorials-list.component.css']
})
export class TutorialsListComponent implements OnInit {
 
 tutorials: any;
 currentTutorial = null;
 currentIndex = -1;
 title = '';
 
 constructor(private tutorialService: TutorialService) { }
 
 ngOnInit(): void {
  this.retrieveTutorials();
 }
 
 retrieveTutorials(): void {
  this.tutorialService.getAll()
   .subscribe(
    data => {
     this.tutorials = data;
     console.log(data);
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
 
 refreshList(): void {
  this.retrieveTutorials();
  this.currentTutorial = null;
  this.currentIndex = -1;
 }
 
 setActiveTutorial(tutorial, index): void {
  this.currentTutorial = tutorial;
  this.currentIndex = index;
 }
 
 removeAllTutorials(): void {
  this.tutorialService.deleteAll()
   .subscribe(
    response => {
     console.log(response);
     this.retrieveTutorials();
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
 
 searchTitle(): void {
  this.tutorialService.findByTitle(this.title)
   .subscribe(
    data => {
     this.tutorials = data;
     console.log(data);
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
}

tutorials – reprezentuje dane szkoleń pobrane z API.

currentTutorial – reprezentuje bieżący tutorial wskazany przez użytkownika.

currentIndex – reprezentuje index wskazanego przez użytkownika szkolenia.

title – reprezentuje tyuł szkolenia po jakim szkolenie ma być wyszukane w bazie danych.

widok dla komponentu wyżej:

<div class="list row">
 <div class="col-md-8">
  <div class="input-group mb-3">
   <input
    type="text"
    class="form-control"
    placeholder="Search by title"
    [(ngModel)]="title"
   />
   <div class="input-group-append">
    <button
     class="btn btn-outline-secondary"
     type="button"
     (click)="searchTitle()"
    >
     Search
    </button>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-md-6">
  <h4>Tutorials List</h4>
  <ul class="list-group">
   <li
    class="list-group-item"
    *ngFor="let tutorial of tutorials; let i = index"
    [class.active]="i == currentIndex"
    (click)="setActiveTutorial(tutorial, i)"
   >
    {{ tutorial.title }}
   </li>
  </ul>
 
  <button class="m-3 btn btn-sm btn-danger" (click)="removeAllTutorials()">
   Remove All
  </button>
 </div>
 <div class="col-md-6">
  <div *ngIf="currentTutorial">
   <h4>Tutorial</h4>
   <div>
    <label><strong>Title:</strong></label> {{ currentTutorial.title }}
   </div>
   <div>
    <label><strong>Description:</strong></label>
    {{ currentTutorial.description }}
   </div>
   <div>
    <label><strong>Status:</strong></label>
    {{ currentTutorial.published ? "Published" : "Pending" }}
   </div>
 
   <a class="badge badge-warning" routerLink="/tutorials/{{ currentTutorial.id }}">
    Edit
   </a>
  </div>
 
  <div *ngIf="!currentTutorial">
   <br />
   <p>Please click on a Tutorial...</p>
  </div>
 </div>
</div>

Użytkownik ma wyświetloną listę szkoleń. W momencie kiedy następuje wskazanie danego szkolenia z listy – szkolenie staje się aktywne:

[class.active]="i == currentIndex"

i zostaną wyświetlone jego dane.

Edycja danego szkolenia – tutorial-details.component.ts:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { TutorialService } from 'src/app/services/tutorial.service';
import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
 
@Component({
 selector: 'app-tutorial-details',
 templateUrl: './tutorial-details.component.html',
 styleUrls: ['./tutorial-details.component.css']
})
export class TutorialDetailsComponent implements OnInit {
 currentTutorial = null;
 message = '';
 
 constructor(
  private tutorialService: TutorialService,
  private route: ActivatedRoute,
  private router: Router) { }
 
 ngOnInit(): void {
  this.message = '';
  this.getTutorial(this.route.snapshot.paramMap.get('id'));
 }
 
 getTutorial(id): void {
  this.tutorialService.get(id)
   .subscribe(
    data => {
     this.currentTutorial = data;
     console.log(data);
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
 
 updatePublished(status): void {
  const data = {
   title: this.currentTutorial.title,
   description: this.currentTutorial.description,
   published: status
  };
 
  this.tutorialService.update(this.currentTutorial.id, data)
   .subscribe(
    response => {
     this.currentTutorial.published = status;
     console.log(response);
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
 
 updateTutorial(): void {
  this.tutorialService.update(this.currentTutorial.id, this.currentTutorial)
   .subscribe(
    response => {
     console.log(response);
     this.message = 'The tutorial was updated successfully!';
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
 
 deleteTutorial(): void {
  this.tutorialService.delete(this.currentTutorial.id)
   .subscribe(
    response => {
     console.log(response);
     this.router.navigate(['/tutorials']);
    },
    error => {
     console.log(error);
    });
 }
}

W konstruktorze:

constructor(
  private tutorialService: TutorialService,
  private route: ActivatedRoute,
  private router: Router) { }

dodajemy ActivatedRoute oraz Router dzięki czemu jesteśmy w stanie pobrać dnay parametr z URL (Router) oraz przekierować użytkownika na wskazany adres (ActivatedRoute).

Widok dla komponentu wyżej:

<div style="width: 400px; margin: auto;">
 <div *ngIf="currentTutorial" class="edit-form">
  <h4>Tutorial</h4>
  <form>
   <div class="form-group">
    <label for="title">Title</label>
    <input
     type="text"
     class="form-control"
     id="title"
     [(ngModel)]="currentTutorial.title"
     name="title"
    />
   </div>
   <div class="form-group">
    <label for="description">Description</label>
    <input
     type="text"
     class="form-control"
     id="description"
     [(ngModel)]="currentTutorial.description"
     name="description"
    />
   </div>
 
   <div class="form-group">
    <label><strong>Status:</strong></label>
    {{ currentTutorial.published ? "Published" : "Pending" }}
   </div>
  </form>
 
  <button
   class="badge badge-primary mr-2"
   *ngIf="currentTutorial.published"
   (click)="updatePublished(false)"
  >
   UnPublish
  </button>
  <button
   *ngIf="!currentTutorial.published"
   class="badge badge-primary mr-2"
   (click)="updatePublished(true)"
  >
   Publish
  </button>
 
  <button class="badge badge-danger mr-2" (click)="deleteTutorial()">
   Delete
  </button>
 
  <button
   type="submit"
   class="badge badge-success"
   (click)="updateTutorial()"
  >
   Update
  </button>
  <p>{{ message }}</p>
 </div>
 
 <div *ngIf="!currentTutorial">
  <br />
  <p>Cannot access this Tutorial...</p>
 </div>
</div>

Po tych operacjach należy uruchomić aplikację na porcie 8081 ponieważ polityka CrossOrigin na poziomie zaprojektowanego API zdefiniowana jest tylko dla aplikacji łączących się z portu 8081. Po więcej informacji na temat polityki wywołań asynchronicnzych zapytań AJAX odsyłam do wpisu – https://javaleader.pl/2020/07/23/adnotacja-crossorigin/.

Uruchomienie aplikacji na porcie 8081:

ng serve --port 8081

Warto rownież dodać bootstrapa aby aplikacja prezentowała się ładnie:

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">

Na koniec odsyłam do oryginalnego wpisu – https://bezkoder.com/angular-10-crud-app/.

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

2 Comments

 1. a „c” to nie jest przypadkiem component ?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*