Certyfikat SSL na VPS


Certyfikat SSL na VPS

Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę stron internetowych, a także gwarantują zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Let’s Encrypt to bezpłatny certyfikat SSL dający podstawowy, lecz w pełni darmowy poziom zabezpieczenia:

Podobny obraz

Instalacja oprogramowania GIT oraz pobranie letsencrypt:

sudo apt-get install git
sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
cd /opt/letsencrypt

Wygenerowanie certyfikatu SSL dla przykładowej domeny:

sudo -H ./letsencrypt-auto certonly --standalone -d example.com -d www.example.com

Weryfikacja certyfikatów:

sudo ls /etc/letsencrypt/live

Wyświetlenie certyfikatów wraz z datami ich wygaśnięcia:

./certbot-auto certificates

Odnowienie certyfikatu dla przykładowej domeny:

cd /opt/letsencrypt
sudo -H ./letsencrypt-auto certonly --standalone --renew-by-default -d example.com -d www.example.com

Dobrą praktyką jest dodać do narzędzia crontab zadanie automatycznego odnowienia certyfikatów oraz zadanie automatycznej aktualizacji oprogramowania letsencrypt:

Odnowienie certyfikatów:

sudo crontab -e
0 0 1 * * /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew

Aktualizacja oprogramowania letsencrypt:

0 0 1 * * cd /opt/letsencrypt && git pull

Konfiguracja wirtualnych hostów dla portu 443 (https):

Modyfikacja pliku:

/etc/apache2/sites-available#

Dodanie wpisu:

<VirtualHost example.pl:443>

  ServerName example.pl
  ServerAlias example.pl
  DocumentRoot /var/www/example
  SSLEngine on

  SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
  SSLHonorCipherOrder on
  SSLCipherSuite "EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM EECDH+ECDSA+SHA384 
          EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 
          EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL !eNULL !LOW !3DES 
          !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS !RC4"
  SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/example.pl/fullchain.pem
  SSLCertificateFile   /etc/letsencrypt/live/example.pl/fullchain.pem
  SSLCertificateKeyFile  /etc/letsencrypt/live/example.pl/privkey.pem

  <Directory /var/www/example.pl>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>

</VirtualHost>

Od tego momentu witryna może działać pod szyfrowaną wersją protokołu HTTP => HTTPS z aktualnym certyfikatem letsencrypt.


Leave a comment

Your email address will not be published.


*