Angular frontend + Spring Boot backend

Angular frontend + Spring Boot backend

Dzisiejszy wpis bazuje na artykule dostępnym pod adresem: http://developer.okta.com/blog/2017/12/04/basic-crud-angular-and-spring-boot autorstwa Matt Raible:

Angular to framework oparty o język JavaScript zaprojektowany przez firmę google który w ostatnich latach zyskał ogromne uznanie wśród developerów warstwy frontendu aplikacji. Niewątpliwie ogromną zaletą tej biblioteki jest jej minimalizm, oznacza to, że biblioteka potrafi zlokalizować zmiany w modelu i wprowadzić adekwatne zmiany w kodzie HTML. Narzucenie wzorca MVC umożliwia łatwe testowanie aplikacji a wieloplatformowość pozwala tworzyć aplikację webowe, mobilne czy desktopowe. W tym artykule zaprojektujemy aplikację – REST API używając do tego Spring Boota która będzie pełnić rolę back-endu. Ta aplikacja będzie dostarczać dane do warstwy frontendowej napisanej właśnie z użyciem Angulara. Do dzieła!

Na początek należy zarejestrować się na stronie http://www.okta.com. Pozwoli to na zabezpieczenie naszej aplikacji w modelu SSO (z ang. Single signon). Tworzymy nowy projekt Spring Boot – niezbędne zależności – plik pom.xml:

Spring Boot API

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-data-rest</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.security.oauth.boot</groupId>
		<artifactId>spring-security-oauth2-autoconfigure</artifactId>
		<version>2.0.0.RELEASE</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>com.h2database</groupId>
		<artifactId>h2</artifactId>
		<scope>runtime</scope>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.projectlombok</groupId>
		<artifactId>lombok</artifactId>
		<optional>true</optional>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
		<scope>test</scope>
	</dependency>
</dependencies>

Model danych – API dostarczać będzie informacji o dostępnych samochodach:

@Entity
public class Car {
 
  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;
 
  private @NonNull String name;
 
  public Long getId() {
    return id;
  }
 
  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }
 
  public String getName() {
    return name;
  }
 
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Repozytorium JPA:

@RepositoryRestResource
@CrossOrigin(origins = "http://localhost:4200")
  interface CarRepository extends JpaRepository<Car, Long> {
}

Jako, że aplikacja dostarczająca REST API będzie dostępna na innym porcie niż aplikacja konsumująca REST API z użyciem żądań AJAX to potrzebny jest mechanizm umożliwiający współdzielenie zasobów pomiędzy serwerami znajdującymi się w różnych domenach. Adnotacja @CrossOrigin to adnotacja pozwalająca na dostęp do repozytorium aplikacji Spring Boot dla aplikacji frontendowej w ramach lokalnego serwera.

RestController:

@RestController
class CoolCarController {
  private CarRepository repository;
 
  public CoolCarController(CarRepository repository) {
    this.repository = repository;
  }
 
  @GetMapping("/cool-cars")
  @CrossOrigin(origins = "http://localhost:4200")
  public Collection<Car> coolCars() {
    return repository.findAll().stream()
        .filter(this::isCool)
        .collect(Collectors.toList());
  }
 
  private boolean isCool(Car car) {
    return !car.getName().equals("AMC Gremlin") &&
        !car.getName().equals("Triumph Stag") &&
        !car.getName().equals("Ford Pinto") &&
        !car.getName().equals("Yugo GV");
  }
}

Klasa uruchamiająca aplikację:

@EnableResourceServer
@SpringBootApplication
public class DemoApplication {
 
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
  }
 
  @Bean
  ApplicationRunner init(CarRepository repository) {
    return args -> {
      Stream.of("Ferrari", "Jaguar", "Porsche", "Lamborghini", "Bugatti",
          "AMC Gremlin", "Triumph Stag", "Ford Pinto", "Yugo GV").forEach(name -> {
        Car car = new Car();
        car.setName(name);
        repository.save(car);
      });
      repository.findAll().forEach(System.out::println);
    };
  }
 
  @Bean
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public FilterRegistrationBean simpleCorsFilter() {
    UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
    CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
    config.setAllowCredentials(true);
    config.setAllowedOrigins(Collections.singletonList("http://localhost:4200"));
    config.setAllowedMethods(Collections.singletonList("*"));
    config.setAllowedHeaders(Collections.singletonList("*"));
    source.registerCorsConfiguration("/**", config);
    FilterRegistrationBean bean = new FilterRegistrationBean(new CorsFilter(source));
    bean.setOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE);
    return bean;
  }
}

Adnotacja @EnableResourceServer włącza serwer autoryzacji, jest to jedna z dwóch składowych aplikacji typu OAuth2. Adnotacja ta włączając serwer autoryzacji odpowiada za autoryzację użytkowników czyli uwierzytelnianie – weryfikacja loginu i hasła.

Plik application.yml – należy uzupełnić client-id o wygenerowaną w serwisie unikalną wartość:

security:
  oauth2:
    client:
      access-token-uri: http://dev-125577.oktapreview.com/oauth2/default/v1/token
      user-authorization-uri: http://dev-125577.oktapreview.com/oauth2/default/v1/authorize
      client-id: 
      scope: openid profile email
    resource:
      user-info-uri: http://dev-125577.oktapreview.com/oauth2/default/v1/userinfo
      token-info-uri: http://dev-125577.oktapreview.com/oauth2/default/v1/introspect
      prefer-token-info: false

Angular Client

Jeśli pracujemy w systemie Windows – ściągamy paczkę Node.js ze strony http://nodejs.org/en/download/ Następnie instalujemy narzędzie Angular CLI używając przy tym (menadżera pakietów – npm) wydając z poziomu terminala (polecam to zrobić za pomocą GitBasha) polecenie:

npm install -g @angular/cli

należy pamiętać aby skonfigurować zmienną środowiskową:

NODE_HOME która wskazuje na katalog gdzie znajduje się rozpakowana paczka z Node.js.

Angular CLI to narzędzie do szybkiego i łatwego i efektywnego generowania projektu z użyciem biblioteki Angular. Tworzymy zatem nowy projekt:

ng new client

sprawdzamy czy wszystko jest prawidłowo dostępne wyświetlając wersje narzędzi:

– wersja menadżera pakietów – npm:

npm - version

– wersja Angular CLI:

ng version

– wersja Node.js:

node -v

Przechodzimy do folderu projektu – ./client i instalujemy grafikę – Angular Material:

cd client
npm install --save-exact @angular/material@5.2.4 @angular/cdk@5.2.4

tworzymy usługę:

ng g s car

powstałe pliki – car.service.spec.ts oraz car.service.ts kopiujemy do katalogu ./src/app/shared/car. Katalog ten musi być wcześniej samodzielnie utworzony np poleceniem mkdir.

zawartość pliku car.service.spec.ts:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';
 
@Injectable()
export class CarService {
 
 public API   = '//localhost:8888';
 public CAR_API = this.API + '/cars';
 
 constructor(private http: HttpClient) {
 }
 
 getAll(): Observable<any> {
  return this.http.get(this.API + '/cool-cars');
 }
 
 get(id: string) {
  return this.http.get(this.CAR_API + '/' + id);
 }
 
 save(car: any): Observable<any> {
  let result: Observable<Object>;
  if (car['href']) {
   result = this.http.put(car.href, car);
  } else {
   result = this.http.post(this.CAR_API, car);
  }
  return result;
 }
 
 remove(href: string) {
  return this.http.delete(href);
 }
}

@Injectable() oznacza, że zależności zostaną prawidłowo zainicjalizowane (wstrzyknięte) przez konstruktor. Konstruktor w Angularze powinien być wykorzystywany do wstrzykiwania zależności. W przeciwnym wypadku wystąpiłby błąd:

Error: Can't resolve all parameters for CarService: (?).

metody getAll() oraz save(car: any) zwracają obiekt typu Observable<any>() z bilioteki rxjs/Observable. Są to obiekty obserwowane czyli emitujące pewne wartości. Reaktywność pozwala na asynchroniczne przekazywanie danych pomiędzy komponentami. Angular wykorzystuje potęgę programowania reaktywnego!

Drugi z plików to testy jednostkowe dla usługi. Konwencja mówi o tym, że dla każdego pliku *.ts powinien istnieć plik .spec.ts. Testy uruchamiane są poleceniem:

ng test

W pliku ./src/app/app.module.ts dodajemy:

import { CarService } from './shared/car/car.service';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
 
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule
 ],
 providers: [CarService],
 bootstrap: [AppComponent]
})

Klasa CarService zależy od wartości przekazanej do konstruktora. Aby wstrzyknięcie tej zależności zadziałało prawidłowo niezbędne jest dodanie klasy CarService do tablicy providers:

Tworzymy nowy komponent:

ng g c car-list

Wygenerowane zostaną teraz 4 pliki:

CREATE src/app/car-list/car-list.component.html (23 bytes)
CREATE src/app/car-list/car-list.component.spec.ts (636 bytes)
CREATE src/app/car-list/car-list.component.ts (276 bytes)
CREATE src/app/car-list/car-list.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (402 bytes)

Plik car-list.component.ts:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Observable    } from 'rxjs/Observable';
 
import { CarService    } from '../shared/car/car.service';
import { GiphyService   } from '../shared/giphy/giphy.service';
 
@Component({
 selector  : 'app-car-list',
 templateUrl : './car-list.component.html',
 styleUrls  : ['./car-list.component.css']
})
export class CarListComponent implements OnInit {
 
 cars: Array<any>;
 
 constructor( private carService  : CarService,
        private giphyService : GiphyService) {
        }
 
 ngOnInit() {
 
  this.carService.getAll().subscribe(data => {
 
   this.cars = data;
 
   for (const car of this.cars) {
    this.giphyService.get(car.name).subscribe(url => car.giphyUrl = url);
   }
  });
 }
}

metoda ngOnInit wywoływana jest raz, zaraz po konstruktorze klasy oraz pierwszym wywołaniu zdarzenia ngOnChanges (jeżeli istnieją pola oznaczone dekoratorem @Input()). Metoda subscribe podłącza się do strumienia. Pozwala to na asynchroniczną aktualizację danych o liście samochodów za każdym razem kiedy zostanie dodany do listy nowy samochód bądź zostanie edytowany już istniejący. Dekorator @Injectable nie jest potrzebny w przypadku komponentów – http://blog.ninja-squad.com/2016/12/08/angular-injectable.

Plik car-list.component.html:

<mat-card>
 <mat-card-header>Car List</mat-card-header>
 <mat-card-content>
  <mat-list>
   <!-- The *ngFor directive tells Angular to iterate over a list. -->
   <mat-list-item *ngFor="let car of cars">
    <img mat-list-avatar src="{{car.giphyUrl}}" alt="{{car.name}}">
    <h3 mat-line>
     <a mat-button [routerLink]="['/car-edit', car.id]">{{car.name}}</a>
    </h3>
   </mat-list-item>
  </mat-list>
 </mat-card-content>
 <button mat-fab color="primary" [routerLink]="['/car-add']">add</button>
</mat-card>

Czas na zaimportowanie grafiki – dodajemy do pliku ./src/app/app.module.ts wpis:

import { MatButtonModule, MatCardModule, MatInputModule, MatListModule, MatToolbarModule } from '@angular/material';
import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';

oraz uzupełniamy sekcję import:

BrowserModule,
HttpClientModule,
BrowserAnimationsModule,
MatButtonModule,
MatCardModule,
MatInputModule,
MatListModule,
MatToolbarModule

dodajemy wpis do pliku reprezentującego css ./src/style.css:

@import "~@angular/material/prebuilt-themes/pink-bluegrey.css";
@import 'http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons';
 
body {
 margin: 0;
 font-family: Roboto, sans-serif;
}

Utwórzmy usługę tak jak poprzednio (NIE komponent a usługę) która pobiera graficzne ikony do nazw elementów dodawanych do kolekcji samochodów:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import 'rxjs/add/operator/map';
 
@Injectable()
export class GiphyService {
 
 // public beta key: http://github.com/Giphy/GiphyAPI#public-beta-key
 giphyApi = '//api.giphy.com/v1/gifs/search?api_key=dc6zaTOxFJmzC&limit=1&q=';
 
 constructor(public http: HttpClient) {
 }
 
 get(searchTerm) {
  const apiLink = this.giphyApi + searchTerm;
  return this.http.get(apiLink).map((response: any) => {
   if (response.data.length > 0) {
    return response.data[0].images.original.url;
   } else {
    return 'http://media.giphy.com/media/YaOxRsmrv9IeA/giphy.gif'; // dancing cat for 404
   }
  });
 }
}

uzupełniamy plik ./src/app/app.module.ts:

providers: [CarService, GiphyService],

tworzymy nowy komponent do edycji:

ng g c car-edit

Plik ./src/app/car-list/car-edit.component.ts:

import { Component, OnDestroy, OnInit     } from '@angular/core';
import { Subscription             } from 'rxjs/Subscription';
import { ActivatedRoute, Router, ParamMap   } from '@angular/router';
import { CarService              } from '../shared/car/car.service';
import { GiphyService             } from '../shared/giphy/giphy.service';
import { NgForm                } from '@angular/forms';
import {switchMap, map, catchError, skipWhile } from 'rxjs/operators';
import { Observable              } from 'rxjs/Rx';
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/util/pipe';
 
@Component({
 selector  : 'app-car-edit',
 templateUrl : './car-edit.component.html',
 styleUrls  : ['./car-edit.component.css']
})
export class CarEditComponent implements OnInit,OnDestroy {
 
 car: any = {};
 
 sub: Subscription;
 
 constructor(private route     : ActivatedRoute,
       private router    : Router,
       private carService  : CarService,
       private giphyService : GiphyService) {
 }
 
 ngOnInit() {
 
 this.sub = this.route.paramMap.
 
    pipe(
 
     skipWhile(params => !params),
 
     switchMap((params: ParamMap) => {
          return this.carService.get(params.get('id'));
        }),
 
     map((car: any) => {
       this.car   = car;
       this.car.href = car._links.self.href;
       this.giphyService.get(car.name).subscribe(url => car.giphyUrl = url);
     }),
 
     catchError((error, caught) => {
       return Observable.throw(error);
      })
 
    ).subscribe();
 }
 
 ngOnDestroy() {
  this.sub.unsubscribe();
 }
 
 gotoList() {
  this.router.navigate(['/car-list']);
 }
 
 save(form: NgForm) {
  this.carService.save(form).subscribe(result => {
   this.gotoList();
  }, error => console.error(error));
 }
 
 remove(href) {
  this.carService.remove(href).subscribe(result => {
   this.gotoList();
  }, error => console.error(error));
 }
}

Plik ./src/app/car-edit/car-edit.component.html:

<mat-card>
 <form #carForm="ngForm" (ngSubmit)="save(carForm.value)">
  <mat-card-header>
   <mat-card-title><h2>{{car.name ? 'Edit' : 'Add'}} Car</h2></mat-card-title>
  </mat-card-header>
  <mat-card-content>
   <input type="hidden" name="href" [(ngModel)]="car.href">
   <mat-form-field>
    <input matInput placeholder="Car Name" [(ngModel)]="car.name"
        required name="name" #www>
   </mat-form-field>
  </mat-card-content>
  <mat-card-actions>
   <button mat-raised-button color="primary" type="submit"
       [disabled]="!carForm.form.valid">Save</button>
   <button mat-raised-button color="secondary" (click)="remove(car.href)"
       *ngIf="car.href" type="button">Delete</button>
   <a mat-button routerLink="/car-list">Cancel</a>
  </mat-card-actions>
  <mat-card-footer>
   <div class="giphy">
    <img src="{{car.giphyUrl}}" alt="{{car.name}}">
   </div>
  </mat-card-footer>
 </form>
</mat-card>

uzupełniamy plik ./src/app/app.module.ts o routing oraz o moduł FormsModule:

import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
 
const appRoutes: Routes = [
 { path: '', redirectTo: '/car-list', pathMatch: 'full' },
 {
  path: 'car-list',
  component: CarListComponent
 },
 {
  path: 'car-add',
  component: CarEditComponent
 },
 {
  path: 'car-edit/:id',
  component: CarEditComponent
 }
];
 
@NgModule({
 ...
 imports: [
  ...
  FormsModule,
  RouterModule.forRoot(appRoutes)
 ],
 ...
})

Dodanie klasy stylu do pliku ./src/app/car-edit/car-edit.component.css:

.giphy {
 margin: 10px;
}

Modyfikacja pliku ./src/app/app.component.html:

<mat-toolbar color="primary">
 <span>Welcome to {{title}}!</span>
</mat-toolbar>
 
<router-outlet></router-outlet>

Konfiguracja modelu SSO z użyciem systemu http://www.okta.com:

W katalogu projektu należy wydać komendę:

npm install @okta/okta-angular@1.0.0

W pliku ./src/app/app.module.ts dodajemy wpis:

const config = {
 issuer: 'http://dev-125577.oktapreview.com/oauth2/default/',
 redirectUri: 'http://localhost:4200/implicit/callback',
 clientId: '0oaj7e7dkfx4np1yW0h7'
};

importujemy:

import { OktaCallbackComponent, OktaAuthModule } from '@okta/okta-angular';

oraz dodajemy do @NgModule:

@NgModule({
 ...
 imports: [
  ...
  OktaAuthModule.initAuth(config)
 ],
 ...
})

należy również dodać odpowiedni routing:

const appRoutes: Routes = [
 ...
 {
  path: 'implicit/callback',
  component: OktaCallbackComponent
 }
];

Tworzymy interceptor który będzie miał zadanie dodawać token autoryzacyjny do każdego żądania HTTP:

Plik ./src/app/shared/okta/auth.interceptor.ts:

import { Injectable   } from '@angular/core';
import { Observable   } from 'rxjs/Observable';
import { OktaAuthService } from '@okta/okta-angular';
import { fromPromise   } from 'rxjs/observable/fromPromise';
 
import { HttpEvent, HttpHandler, HttpInterceptor, HttpRequest } from '@angular/common/http';
 
@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
 
 constructor(private oktaAuth: OktaAuthService) {
 }
 
 intercept(request: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {
  return fromPromise(this.handleAccess(request, next));
 }
 
 private async handleAccess(request: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Promise<HttpEvent<any>> {
  // Only add to known domains since we don't want to send our tokens to just anyone.
  // Also, Giphy's API fails when the request includes a token.
  if (request.urlWithParams.indexOf('localhost') > -1) {
   const accessToken = await this.oktaAuth.getAccessToken();
   request = request.clone({
    setHeaders: {
     Authorization: 'Bearer ' + accessToken
    }
   });
  }
  return next.handle(request).toPromise();
 }
}

Rejestrujemy interceptor w pliku ./app/app.module.ts:

import { HTTP_INTERCEPTORS } from '@angular/common/http';
import { AuthInterceptor } from './shared/okta/auth.interceptor';
 
@NgModule({
 ...
 providers: [CarService, GiphyService,
  {provide: HTTP_INTERCEPTORS, useClass: AuthInterceptor, multi: true}],
 ...
})

Modyfikujemy plik app.component.html:

<mat-toolbar color="primary">
 <span>Welcome to {{title}}!</span>
 <span class="toolbar-spacer"></span>
 <button mat-raised-button color="accent" *ngIf="isAuthenticated"
     (click)="oktaAuth.logout()" [routerLink]="['/home']">Logout
 </button>
</mat-toolbar>
 
<router-outlet></router-outlet>

Dodatkowy css:

Plik ./src/app/app.component.css

.toolbar-spacer {
 flex: 1 1 auto;
}

Modyfikacja pliku ./src/app/app.component.ts – weryfikacja autentykacji użytkownika:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { OktaAuthService } from '@okta/okta-angular';
 
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent implements OnInit {
 title = 'app';
 isAuthenticated: boolean;
 
 constructor(private oktaAuth: OktaAuthService) {
 }
 
 async ngOnInit() {
  this.isAuthenticated = await this.oktaAuth.isAuthenticated();
  // Subscribe to authentication state changes
  this.oktaAuth.$authenticationState.subscribe(
   (isAuthenticated: boolean) => this.isAuthenticated = isAuthenticated
  );
 }
}

Ostatnim elementem jest dodanie modułu home:

ng g c home

Modyfikacja pliku ./src/app/app.module.ts:

const appRoutes: Routes = [
 {path: '', redirectTo: '/home', pathMatch: 'full'},
 {
  path: 'home',
  component: HomeComponent
 },
 ...
}

Plik ./src/app/home/home.component.html:

<mat-card>
 <mat-card-content>
  <button mat-raised-button color="accent" *ngIf="!isAuthenticated"
      (click)="oktaAuth.loginRedirect()">Login
  </button>
  <button mat-raised-button color="accent" *ngIf="isAuthenticated"
      [routerLink]="['/car-list']">Car List
  </button>
 </mat-card-content>
</mat-card>

Plik ./src/app/home/home.component.ts:

import { OktaAuthService } from '@okta/okta-angular';
 
export class HomeComponent implements OnInit {
 isAuthenticated: boolean;
 
 constructor(private oktaAuth: OktaAuthService) {
 }
 
 async ngOnInit() {
  this.isAuthenticated = await this.oktaAuth.isAuthenticated();
  // Subscribe to authentication state changes
  this.oktaAuth.$authenticationState.subscribe(
   (isAuthenticated: boolean) => this.isAuthenticated = isAuthenticated
  );
 }
}

Tstujemy aplikację uruchamiając tryb live development (w trybie produkcyjnym nie stosować!):

ng serve

Kilka screenów – widok strony głównej – home:

widok panelu edycji:

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. kliknij po więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

zamknij