Projekt Hazelcast jako podejście In-Memory Data Grid

Projekt Hazelcast jako podejście In-Memory Data Grid

Podejście In-Memory Data Grid to podejście w którym dane przekształcone są w obiekty które z kolei ładowane są do pamięci operacyjnej komputera. Rozwiązanie to zwiększa znacznie szybkość dostępu do danych, kosztem jednak jest spójność danych które mogą zostać rozsynchronizowane co nie ma miejsca w przypadku relacyjnych baz danych. Przykładem tego podejścia jest projekt Open SourceHazelcast zaimplementowany wzorcowo w Javie, przystosowany do pracy w środowisku rozproszonym. Testy pokazują, że Hazelcast daje 56% wzrost szybkości w dostępie do danych oraz 44 % wzrost w zapisie danych. Tworzymy projekt!

spring-cache-hazelcast – niezbędne zależności:

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
	</dependency>
 
	<dependency>
		<groupId>com.h2database</groupId>
		<artifactId>h2</artifactId>
		<scope>runtime</scope>
	</dependency>
 
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>
 
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
	</dependency>
 
	<dependency>
		<groupId>com.hazelcast</groupId>
		<artifactId>hazelcast</artifactId>
	</dependency>
 
	<dependency>
		<groupId>com.hazelcast</groupId>
		<artifactId>hazelcast-spring</artifactId>
	</dependency>
 
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
		<scope>test</scope>
	</dependency>
</dependencies>

W projekcie dodana została zależność do bazy H2, oraz do startera – starter-jdbc. Należy dodać plik schema-hsqldb.sql który zawiera definicje przykładowej tabeli która inicjowana będzie przy starcie aplikacji. Ponadto należy uzupełnić plik application.properties:

Plik ./resources/schema-hsqldb.sql zawiera definicje przykładowej tabeli Employee:

DROP TABLE IF EXISTS employee;
 
CREATE TABLE employee (
 empId VARCHAR(10) NOT NULL,
 empName VARCHAR(100) NOT NULL
);

Plik application.properties:

spring.datasource.url    = jdbc:h2:file:./Database;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE;AUTO_SERVER=TRUE
spring.datasource.platform  = hsqldb
 
spring.h2.console.enabled  = true
 
spring.datasource.username  = sa
spring.datasource.password  =
 
server.port = 0

wpis:

server.port = 0

oznacza, że aplikacja zostanie uruchomiona na losowym porcie, wpis ten jest ważny ze względu na konflikt portów.

wpis:

spring.datasource.platform  = hsqldb

oznacza, że zostanie uruchomiony zdefiniowany wcześniej plik SQL dla bazy H2.

wpis:

spring.h2.console.enabled  = true

oznacza, że pod adresem:

localhost:8080/h2-console

będziemy mieli graficzny dostęp do konsoli bazy H2:

Klasa konfiguracyjna:

@Configuration
public class HazelcastConfiguration {
 
  @Bean
  public Config hazelCastConfig(){
    return new Config()
        .setInstanceName("hazelcast-instance")
        .addMapConfig(
            new MapConfig()
                .setName("employees")
                .setMaxSizeConfig(new MaxSizeConfig(200, MaxSizeConfig.MaxSizePolicy.FREE_HEAP_SIZE))
                .setEvictionPolicy(EvictionPolicy.LRU)
                .setTimeToLiveSeconds(20));
  }
}

Klasa modelu:

public class Employee implements Serializable {
 
  private String empId;
  private String empName;
 
  // getters & setters
 
  @Override
  public String toString() {
    return "Employee [empId=" + empId + ", empName=" + empName + "]";
  }
 
}

Interfejs przedstawiający operacje dokonywane na klasie Employee:

public interface EmployeeDao {
  void insertEmployee(Employee cus);
  void insertEmployees(List<Employee> employees);
  List<Employee> getAllEmployees();
  Employee getEmployeeById(String empId);
}

Implementacja powyższego interfejsu:

@Repository
public class EmployeeDaoImpl extends JdbcDaoSupport implements EmployeeDao {
 
  @Autowired
  DataSource dataSource;
 
  @PostConstruct
  private void initialize(){
    setDataSource(dataSource);
  }
 
  @Override
  public void insertEmployee(Employee emp) {
    String sql = "INSERT INTO employee " +
        "(empId, empName) VALUES (?, ?)" ;
    getJdbcTemplate().update(sql, new Object[]{
        emp.getEmpId(), emp.getEmpName()
    });
  }
 
  @Override
  public void insertEmployees(List<Employee> employees) {
    String sql = "INSERT INTO employee " + "(empId, empName) 
           VALUES (?, ?)";
    getJdbcTemplate().batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter(){
      public void setValues(PreparedStatement ps, int i) 
                            throws SQLException {
        Employee employee = employees.get(i);
        ps.setString(1, employee.getEmpId());
        ps.setString(2, employee.getEmpName());
      }
      public int getBatchSize() {
        return employees.size();
      }
    });
 
  }
 
  @Override
  public List<Employee> getAllEmployees(){
    String sql = "SELECT * FROM employee";
    List<Map<String, Object>> rows = getJdbcTemplate().queryForList(sql);
 
    List<Employee> result = new ArrayList<Employee>();
    for(Map<String, Object> row:rows){
      Employee emp = new Employee();
      emp.setEmpId((String)row.get("empId"));
      emp.setEmpName((String)row.get("empName"));
      result.add(emp);
    }
    return result;
  }
 
  @Override
  public Employee getEmployeeById(String empId) {
    String sql = "SELECT * FROM employee WHERE empId = ?";
    return (Employee)getJdbcTemplate().queryForObject(sql, new Object[]
                     {empId}, new RowMapper<Employee>(){
      @Override
      public Employee mapRow(ResultSet rs, int rwNumber) 
                            throws SQLException {
        Employee emp = new Employee();
        emp.setEmpId(rs.getString("empId"));
        emp.setEmpName(rs.getString("empName"));
        return emp;
      }
    });
  }
}

Serwis dla operacji DAO:

public interface EmployeeService {
  void insertEmployee(Employee emp);
  void insertEmployees(List<Employee> employees);
  List<Employee> getAllEmployees();
  void getEmployeeById(String empid);
  void clearCache();
}
@Repository
@CacheConfig(cacheNames = "employees")
public class EmployeeServiceImpl implements EmployeeService {
 
  @Autowired
  EmployeeDao employeeDao;
 
  @Override
 
  public void insertEmployee(Employee employee) {
    employeeDao.insertEmployee(employee);
  }
 
  @Override
  public void insertEmployees(List<Employee> employees) {
    employeeDao.insertEmployees(employees);
  }
 
  @Override
  @Cacheable(value = "getAllEmployeesCache")
 
  // clear cache before get all employees
  @CachePut(value="getAllEmployeesCache")
  public List<Employee> getAllEmployees() {
    System.out.println("Inside the service layer");
    return employeeDao.getAllEmployees();
 
  }
 
  @CacheEvict(value="getAllEmployeesCache", allEntries=true)
  public void clearCache(){}
 
  @Override
  public void getEmployeeById(String empId) {
    Employee employee = employeeDao.getEmployeeById(empId);
    System.out.println(employee);
  }
}

Czas na testy!

class HelperMeasureTime {
	public static long getNanoTime() {
		return nanoTime();
	}
}
 
@SpringBootApplication
@EnableCaching
public class SpringCacheHazelcastApplication {
 
	@Autowired
	EmployeeService employeeService;
 
	private static final Logger logger = 
        LoggerFactory.getLogger(SpringCacheHazelcastApplication.class);
 
	public static void main(String[] args) {
 
		String logFormat = "%s call took %d millis with result: %s";
		ApplicationContext context =
				SpringApplication.run(
                SpringCacheHazelcastApplication.class, args);
		EmployeeService employeeService = 
             context.getBean(EmployeeService.class);
 
		employeeService.clearCache();
 
		Employee emp= new Employee();
		emp.setEmpId("emp");
		emp.setEmpName("emp");
 
		Employee emp1= new Employee();
		emp1.setEmpId("emp1");
		emp1.setEmpName("emp1");
 
		Employee emp2= new Employee();
		emp2.setEmpId("emp2");
		emp2.setEmpName("emp2");
 
		employeeService.insertEmployee(emp);
 
		List<Employee> employees = new ArrayList<>();
		employees.add(emp1);
		employees.add(emp2);
		employeeService.insertEmployees(employees);
 
		// ************************************************
 
		long start_time_1 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
		System.out.println("call to service first time");
		List<Employee> employeeList1 = 
                employeeService.getAllEmployees();
		for (Employee employee : employeeList1) {
			System.out.println(employee.toString());
		}
		long end_time_1 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		long duration = end_time_1 - start_time_1;
 
		logger.info(format(logFormat, "BEFORE CACHING", 
         TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(duration), employeeList1));
 
		// ************************************************
 
		long start_time_2 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		System.out.println("call service with hazelcast");
		List<Employee> employeeList2 = 
                employeeService.getAllEmployees();
		for (Employee employee : employeeList2) {
			System.out.println(employee.toString());
		}
		long end_time_2 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		long duration2 = end_time_2 - start_time_2;
 
		logger.info(format(logFormat, "AFTER CACHING", 
         TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(duration2), employeeList2));
 
		// ************************************************
 
		// employeeService.clearCache();
		long start_time_3 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		Employee employeeTewmp = new Employee();
		employeeTewmp.setEmpId("new-emp");
		employeeTewmp.setEmpName("new-employee");
		employeeService.insertEmployee(employeeTewmp);
 
		System.out.println("call service with hazelcast");
		List<Employee> employeeList3 = 
                employeeService.getAllEmployees();
		for (Employee employee : employeeList3) {
			System.out.println(employee.toString());
		}
		long end_time_3 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		long duration3 = end_time_3 - start_time_3;
 
		logger.info(format(logFormat, "AFTER CACHING", 
         TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(duration3), employeeList3));
 
		// ************************************************
		// * fill & read map
		// ************************************************
 
		HazelcastInstance hzInstance = 
                  Hazelcast.newHazelcastInstance();
 
		Map<Long, String> map = hzInstance.getMap("data");
		map.clear();
 
		IdGenerator idGenerator = hzInstance.getIdGenerator("newid");
		for (int i = 0; i < 10; i++) {
			map.put(idGenerator.newId(), "message" + 1);
		}
 
		long start_time_4 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
		System.out.println(map.keySet() + " " + map.values());
		long end_time_4 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		long duration4 = end_time_4 - start_time_4;
 
		logger.info(format(logFormat, "BEFORE CACHING", 
         TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(duration4), map.toString()));
 
		long start_time_5 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
		System.out.println(map.keySet() + " " + map.values());
		long end_time_5 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		long duration5 = end_time_5 - start_time_5;
 
		logger.info(format(logFormat, "AFTER CACHING", 
         TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(duration5), map.toString()));
 
		map.put(idGenerator.newId(), "new data to map first");
		map.put(idGenerator.newId(), "new data to map second");
 
		long start_time_6 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
		System.out.println(map.keySet() + " " + map.values());
		long end_time_6 = HelperMeasureTime.getNanoTime();
 
		long duration6 = end_time_6 - start_time_6;
 
		logger.info(format(logFormat, "AFTER CACHING", 
         TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(duration6), map.toString()));
 
	}
}

Wyniki testów są następujące:

2019-07-09 09:47:37.299 INFO 51308 --- [main] p.j.s.SpringCacheHazelcastApplication  : BEFORE CACHING call took 31 millis with result:
2019-07-09 09:47:37.317 INFO 51308 --- [main] p.j.s.SpringCacheHazelcastApplication  : AFTER CACHING call took 18 millis with result:
2019-07-09 09:47:37.333 INFO 51308 --- [main] p.j.s.SpringCacheHazelcastApplication  : AFTER CACHING call took 14 millis with result:

Wzrost jest na poziomie 54%.

2019-07-09 09:35:30.744 INFO 41000 --- [main] p.j.s.SpringCacheHazelcastApplication:BEFORE CACHING call took 71 millis with result: IMap{name='data'}
2019-07-09 09:35:30.778 INFO 41000 --- [main] p.j.s.SpringCacheHazelcastApplication: AFTER CACHING call took 33 millis with result: IMap{name='data'}
2019-07-09 09:35:30.808 INFO 41000 --- [main] p.j.s.SpringCacheHazelcastApplication: AFTER CACHING call took 13 millis with result: IMap{name='data'}

Wzrost jest na poziomie 80%.

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. kliknij po więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

zamknij